Report

राष्ट्रिय सभाको विधायन कार्यप्रणाली

यो प्रतिवेदन संघीय कानून निर्माणमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका तथा अभ्यासमा केन्द्रित छ ।

साझेदारी गर्नुहोस्: