Report

नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध

यस अध्ययनमा प्रशासनिक, वित्तीय सम्बन्ध र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका विविध पाटाहरूलाई केन्द्रमा राखी नेपालको संघीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

साझेदारी गर्नुहोस्: