Report

नेपालको प्रादेशिक संरचना र कार्यसञ्चालन

यस प्रतिवेदनमा प्रदेश कार्यपालिकाको संरचना, प्रादेशिक पूर्वाधारको अवस्था, मानवस्रोतको व्यवस्थापन, प्रदेशका आर्थिक स्रोत लगायतका पक्षलाई समेटिएको छ ।

साझेदारी गर्नुहोस्: